Teleks: Sipke de Schiffart moannedichter by RIXT

logo.ensafh

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne desimber by RIXT

generaasjekleau

ús heit wie in âlderwetske boer,
hy gong moarns om healwei fjouweren
oant wurk
en ferwachte fan my itselde

mar ik wie in heale ieu jonger
en gong jûns let op bêd,
nei’t ik sjoen hie nei
Veronica en de VPRO,
dêrom kaam ik moarns letter fan ’t bêd ôf

Lês fierder by RIXT

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *