Blog Sigrid Kingma: Winnend wurk

logo.ensafh

Der is ien reden om wol in bondel te meitsjen. Foar de eare en rom. Foar de mooglikheid om literêre prizen te winnen. No, it skynt dat ik ferline wike wat wûn ha, mei in hiel soad oare dichters. De Piter Jelles Troelstrapriis gie nei it projekt Poetic Potatoes. Net dat ik der wat fan meikrigen ha, ik wie net iens útnoadige foar de priisútrikking.

Lês fierder by Sigrid Kingma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *