Blog Jaap Slager: Fryskfersmiting

logo.ensafh

Waling-om

It skynt dat ik oan Waling Dykstra besibbe bin. Dat is gjin fertsjinst, sa net – it kaam my om samar te sizzen oanwaaien. Mar it is dêrom net minder nijsgjirrich, fyn ik. Alteast, dat fyn ik no. Doe´t ús mem it my as jonge fertelde, hie ik it op in pypfol. Mar dat is by de tiid sa´t skynt in bytsje feroare. In kammeraat út Scarborough ferwurde it okkerlêsten sa: It seems to me that it is only when one becomes aware of one´s own mortality that a desire to know about those who went before develops.
Moai, net!

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *