Blog Daam de Vries: Frou Botma

logo.ensafh

It libben wurdt wer in bytsje gewoan, Foar safier’t ik it besjen kin wie juster teminsten foarearst de lêste kear fan útwrydske iterij bûten de doar. Jo hearre my fierder net kleien, ik mei hast alles en yn tsjinstelling ta guon resinsinten bin ik noch nea in plak tsjinkommen dêr’t it net yn oarder wie. Ik bin bang dat sokke resinsinten thús gewoan hielendal neat krije.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *