Besprek ‘Karlsson fan it dak’

logo.ensafh

Doe’t ik ‘Karlsson fan it dak’ lies, krige ik fuortendaliks it Astrid Lindgren-gefoel. Wat dat is, kin ik net hielendal yn wurden fange, mar se kin bern sa delsette datst it ferhaal fanút de haadpersoan meibelibbest. Doe’t ik in stikje foarlies oan myn soan fan njoggen, siet ek hy fuortendaliks yn it ferhaal. Wat dat oanbelanget, kompliminten foar de oersetting troch Martsje de Jong.

Lês fierder by Antje van Schepen op Heit & Mem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *