Aginda 04-03-20: Oraasje Han van der Velde ‘De verwaarlozing van het Fries’

logo.ensafh

by it beslút fan it kolleezje fan bestjoer mei yngong fan 1 april 2019 beneamd ta heechlearaar fan de fakulteit Geesteswetenschappen oan de Universiteit Utrecht om wurksum te wêzen op it fakmêd fan de ‘Sosjolinguïstyk, mei bysûnder omtinken foar de taalfariëteiten yn Fryslân’,

hat it foarnimmen om op woansdei 4 maart 2020 om 16.15 oere yn de Aula fan it Academiegebouw, Domplein 29 yn Utrecht syn amt te oanfurdigjen mei it hâlden fan in oraasje, mei de titel:

De verwaarlozing van het Fries

Sjoch fierder by de Fryske Akademy (ek foar oanmelding)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *