Blog Daam de Vries: Gjin Biltsk by Oes Omroep, Oes Taal. En ek gjin Frysk.

logo.ensafh

Gjin arbeidsmigranten yn “Groot Terhorne”. Dat is it binende advys fan pleatslik belang Bitgummole en dêrmei it advys fan it hiele doarp. It is net sa dat elk it dêr mei iens is. Sa prate ik lêsten frij lang mei ien fan de buorlju (en dat wie in oaren as dy’t foar Oes Omroep, Oes Taal wie) en dy tinkt der hiel oars oer. Dan binne der dus op syn minst twa buorlju dy’t it net mei pleatslik belang iens binne.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *