Blog Jaap Slager: Kultuerdragers? Ja, skyt!

logo.ensafh

Rju achte allegearre,

Pier hat grut gelyk neffens my – it is allegear loaibeuzigens op abstrakte hichte en hat (noch) neat te krijen mei de praktyk. In learplan oan ´e iene kant en de praktyk oan ´e oare sitte jitte witte folle fazen tusken, skriuwt Pier, as ik it teminsten goed foar de fernullen krige haw wat er bedoelt. Wy moatte de loarte by de skjinne ein oanpakke, seit er – wat moatte skoalbern no krekt leare? Wy moatte ris yn ´e hoksen sitten gean en it deistich fermidden fan ´e bern oereidzje, en dat yn betinken nimme…

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *