Teleks: Fryske Folkshegeskoalle yn swier waar

logo.ensafh

Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) hat it yn de koroanatiid ekstra dreech. No’t der troch de krisis gjin gasten komme kinne, sjocht it der foar de stichting min út. Direkteur Amarins Geveke is bang dat 2020 as in ferlern jier beskôge wurde moat. Yn in brief oan de gasten, freonen en relaasjes leit se út dat de FHS as ûnôfhinklike ynstelling gjin subsydzje kriget en ôfhinklik is fan omset en fan syn freonen.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *