Blog Jaap Slager: Sân kleuren

logo.ensafh

Doe´t er wer ris te djip syld hie, drige syn wiif: “Asto noch ien kear mei in wiet seil thúskomst, heite, gean ik by dy wei!”

En, ja hear, de oare deis yn it kafee sûpte er op ´en nij safolle dat er him oer de klean spuide.
“Sa kin ik net nei hûs,” hied er de bek al bryk, “myn wiif giet by my wei.”

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *