Blog Jaap Slager: Staveringswifker

logo.ensafh

Ik sil der noch ien kear wat fan sizze en dan hâld ik der oer op. Oars wurdt it keal noch djoerder as de ko…

Boel folk, bytsje wizen
It Frysk is neffens my fierhinne in fonetyske taal. Dat, as ik “rjucht en sljucht” sis om´t ik dy wurden altyd sa oanheard haw, sa moatte se my net ynienen oankomme dat ik har mei in -o- skriuwe moat. Soks liket my wol nei fleanen…
Watsjo? Ljucht?
Nee, ljocht fansels!
Wêrom dat?
Om´t men it sa seit! Dat kin men mei de dronkene harsens noch benei komme, wol my oan.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *