Resinsje ‘It grutte famyljeboek’

logo.ensafh

“Fan wa bisto ien?” freget de lytse kat op de earste bledside fan ‘It grutte famyljeboek’. In werkenbere fraach, want faak wie dat yn myn jeugd ien fan de earste dingen dy’t troch de âlden frege waarden asto foar it earst by in freon of freondinne oer de flier kaamst. Want fan wa ofst ien bist seit wat oer dy, út wat soarte famylje ofst komst en wa’t der noch mear by dy hearre. En dat is wêr’t dit boek oer giet, oer alderhande famyljes.

Lês fierder by Jenny van der Meer op Heit & Mem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *