Teleks: Fan de 200 miljoen euro ryksjild foar kultuer kriget Fryslân 1,2 persint

logo.ensafh

In bytsje grimmitich. Dat gefoel krige Steatelid Anne Zijlstra (PvdA) doe’t er it jongste advys fan de Raad voor Cultuur ûnder eagen krige. De Raad mei de kommende fjouwer jier twahûndert miljoen oan Rykssubsydzje ferdiele, mei ekstra omtinken foar fernijing en regionale sprieding. Mar hoewol’t sprieding oer de regio it útgongspunt is, kriget Fryslân neat ekstra’s, ta ferbjustering fan Zijlstra.

Lês en sjoch fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *