Blog Abe de Vries: Alternativen foar podcasters dy’t gjin Afûkfrysk prate wolle

logo.ensafh

Anne-Goaitske Breteler (24) út Ternaard en Sytze de Haan (30) út Holwert sille podcasts meitsje en wolle neffens de Leeuwarder Courant fan hjoed net tefolle Afûkfrysk prate – wat dat dan ek mar wêze mei. Se wolle, mei oare wurden, it Frysk brûke sa’t se it om har hinne hearre – wat fansels net al te bêst Frysk is en al gau útskaait nei in nuver mingtaaltsje.

Net te fier fuort wolle fan de strjitte is bêst, mar te fier weibliuwe fan de taal wer minder. En in bytsje sjeu yn it praat is fansels net ferkeard foar in podcast. Goed, it is Frysk: men moat skipperje. Dêrom hjir in samling útdrukkingen/sprekmanieren út de foar-Afûktiid, nommen út ferhalen en lêzingen fan de man dy’t folle mear as de Afûk it Frysk foarme hat: Waling Dykstra.

Lês fierder by Abe de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *