Aginda 26/27-09-20: Grutmasterkursus Poëzy fan Grotesk

logo.ensafh

Jo konsintrearje jo op oarspronklikens, ferdjipping en dichterlik masterskip. Jo sille de ferslaving fan skriuwen oankweekje. Jo sille it hert fan it fers ûnder eagen krije: dát wat jo fersen wichtich, driuwend en oertsjûgjend makket. Jo sille de alâlde techniken ferkenne en oefenje om frisse en ferliedlike fersrigels te skriuwen, bekrêftige troch de eksersysjes út jo eigen wurk wei. En dat yn ien hânsum yntinsive wykeinkursus.
Doch mei !

Op 26 en 27 septimber 2020 sil de alderearste masterclass poëzy yn de Fryske taal syn beslach krije. De doelgroep is de betûfte, effektyf publisearjende Fryske dichter: oan no ta moast dy om syn fakmanskip fierder te ûntjaan nei de rânestêd ta. Grotesk hat makke dat er nei Tresoar yn Ljouwert kin. It maksimum tal meidoggers is seis; sa sil elk yndividueel en op maat krityske feedback krije kinne, fan inoar en fan de twa begelieders, Elmar Kuiper en Abe de Vries.

Sjoch foar mear ynformaasje by Grotesk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *