Teleks: Petear mei Arjan Hut

logo.ensafh

Met gepaste trots legt Arjan Hut uit Leeuwarden zijn bundel op tafel. De claire obscure-achtige kaft, ontworpen door Monique Vogelzang, is nog mooier dan hij voor ogen had. ,,Ik hie it der mei har oer dat ik op Malta it skilderij De onthoofding van Johannes de Doper fan Caravaggio sjoen hie. It is sa’n donker skilderij wêr’t dan ien objekt yn it ljocht stiet, sûnder datst witst wêr’t dat ljocht weikomt.” Dat gegeven past ook een beetje bij zijn bundel.

Lês fierder by it Friesch Dagblad

1 reaksje op “Teleks: Petear mei Arjan Hut

  1. Ik haw destiids yn 2014 in tal Fryske oersettings troch Bruinsma fan de poëzy fan Unamuno, Borges, Garcia Lorca en Neruda besjoen mei myn Spaask/Basyske freondinne (skriuwster).Wy kamen ta de konkluzje dat Bruinsma it Spaansk temin behearske om dy skriuwers yn it Frysk oer te setten. Hy sil faaks oare talen brûkt hawwe, mar dan wurdt it twaddehâns of treddehâns.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *