Kollum Aant Mulder: De dokter, de skoalmaster en it Frysk

logo.ensafh

Yn in koart skoftke tiid sjoch ik trije kear enkêten oer it Frysk foarby kommen. Ik bin der net mear hielendal wis fan, mar neffens my binne it allegearre digitale fersiken. Op dat stuit doch ik der efkes neat mei. Ik tink fan en ta wolris dat we oan ’e gong bliuwe kinne. Hieltyd opnij mar wer fragen beänderje en neat bedije. Sa fielt it alteast. Guon soene grif sizze: ‘It hâldt jin fan ’e dyk’. De trije enkêten ha diskear te krijen mei Frysk yn ’e soarch en Frysk yn it ûnderwiis. It muoit my dat ik der net daliks wat mei dien ha, want it weromsykjen ferget tiid en ynspanning. Sa wurde guon beswieren daliks al dúdlik. Men moat digitaal in bytsje by de tiid wêze, men moat eins daliks yn aksje komme en men moat wat mei it ûnderwerp ha.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *