Kollum Aant Mulder: Tusken de ierappels en de brij

logo.ensafh

De ierappel is de lêste tiid aardich yn it nijs. Ik bedoel fansels, dat we der gauris oer lêze en hearre kinne. It is gjin aardich nijs, dat net. De koarte gearfetting soe wêze kinne dat we de lêste tiid te folle, fierstente folle ierappels ha; gefolch fan de koroanakrisis. Ierappels wurde ta feefoer en fan en ta binne der aksjes dat minsken fergees of foar in pear sinten op guon plakken ierappels ophelje kinne. Dat hat alles te krijen mei it feit dat de hoareka net folle ierappels en benammen net folle patatierappels nedich hat. Wy moatte mar hoopje dat soks mei gauwens wer feroaret. Likegoed soe it goed wêze en tink ris nei oer wat we no en yn de takomst mei al dy ierappels wolle.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *