Teleks: Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk

logo.ensafh

Sa’t it him no oansjen lit, sil der begjin takomme jier úteinset wurde mei de earder oankundige Brede Maatskiplike Diskusje oer it Frysk. De opstap is in unike gearkomste mei muzyk, drama, ynfo en diskusje dy’t yn de Trynwâlden holden wurdt. Dielnimmers binne in represintative rûnte fan tritich jonge minsken, rûchwei tusken 18 en 30 jier. Dy sille gear oer fragen lykas: Sil it Frysk bliuwe? Hoe kinne en wolle wy dan yn de jierren dy’t foar ús lizze dy taal brûke? Wat ferwachtsje en akseptearje wy fan it ûnderwiis, de provinsje en de gemeente wat it Frysk oanbelanget?

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *