Kollum Aant Mulder: Groulivigens

logo.ensafh

Dêr binne we moai mei yn ’e pronk! Wa hie dat tinke kinnen. Ha we it oer koroana en alles wat dêrmei te krijen hat, giet it ynienen oer groulivigens. Ik hoech my net ôf te freegjen wat koroana en groulivigens mei-inoar te krijen ha, want út de media wei wurdt my dat daliks wol dúdlik. It begjint eins allegearre by Boris Johnson, de Britske premier. Hy hat koroana hân en doe waard him dúdlik dat er eins fierstente grou wie. Sûnt draaft er alle moarntiden in skoftke en dêr fielt er him stikken better by. Johnson wol dêrom dat alle te grouwe Britten ôffalle. Dat is in kampanje wurden. Mear bewege en minder reklame foar fretterij.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *