Matthijs Verkuijl: Bakkefean en Fryske boeken

logo.ensafh

In ympresje

Ier en betiid fan bêd ôf om by it lemieren mei in wein fol guod nei Bakkefean ta. Foar it earst yn myn libben sels, net om te keapjen, mar foar de ferkeap fan alderhande guod, benammen Fryske boeken, op de rommelmerk dêre.

It hat fansels in foarskiednis, dy’t ik útlizze moat. In oantal wiken dêrfoar wie hjir by ús yn de stêd in man yn ’e âldens fan njoggentich jier stoarn. Syn soan hie in advertinsje op Facebook set, dat twahûndert Fryske boeken fergees ôfhelle wurde koene. Dat ik derhinne en de wein hast fol. No haw iksels al in soad Fryske boeken, dat it die bliken dat ik no in protte dûbeld hie en der wiene ek boeken by yn de stavering fan foar 1980, en dat is my te dreech.

Lês fierder by Marcel Verkuijl op It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *