Kollum Aant Mulder: Murdefamylje

logo.ensafh

Doe’t yn 2012, leau ’k, besletten waard om yn 2024 op te hâlden mei de nertsefokkerijen, hie nimmen noch heard fan koroana. Dat is no oars en dêr kinne de nertsefokkers oer meiprate. Op dit stuit binne 27 fan de 130 bedriuwen besmet mei it koroanfirus, dat maklik fan nerts op minske oergean kin, sa’t bliken dien hat. Fan dy 29 bedriuwen binne alle nertsen deamakke. Wat der fierder barre moat, dêr wurdt oer praat. As alle nertsebedriuwen yn 2024 dochs ticht geane, wêrom dan no net trochpakke, soe men sizze. Hawar earder of letter sil dat der dus fan komme en dan binne der te uzes gjin Amerikaanske nertsen mear.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *