Blog Klaas van der Hoek: Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’

logo.ensafh

Yn 1999 skonk de klassikus, dichter en essayist Jan Pieter Guépin (1929–2006) út namme fan syn famylje trije alba amicorum oan de Bijzondere Collecties – tsjintwurdich it Allard Pierson – fan de Universiteit van Amsterdam. It âldste fan de trije freoneboekjes befettet ynskripsjes út de jierren 1774–1776 fan maten en kunde fan Pieter Jacob Guépin út dy syn Leidske studintetiid.

Lês en sjoch fierder by Klaas van der Hoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *