Teleks: Mear Friezen kinne it Frysk lêze en skriuwe

logo.ensafh

It tal Friezen dat it Frysk lêze en skriuwe kin, is de ôfrûne tolve jier licht tanommen. Dat docht bliken út De Fryske Taalatlas 2020. Hast 6.500 ynwenners fan Fryslân follen in enkête yn oer it brûken en it eigen nivo fan de Fryske taal. It persintaazje ynwenners dat Frysk ferstiet en sprekt is stabyl bleaun.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *