Teleks: Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

logo.ensafh

Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023” oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe.

Direkte oanlieding ta de petysje wie it fraachpetear op Omrop Fryslân mei de foarsitter fan de sollisitaasjekommisje foar in nije direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy. Dêr bewearde prof. A. Visser yn dat de kommisje yn Fryslân gjin geskikte kandidaten fûn hie en dat dêrom no útdruklik socht wurdt nei in top-wittenskipper om utens wei.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *