Kollum Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear

logo.ensafh

Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear? Dy fraach, dêr kom ik op om’t de FA (Fryske Akademy) al in skoftke dwaande is om in nije direkteur foar syn ynstitút te finen. In earste advertinsje hat gjin gaadlike reaksjes opsmiten. Guon kandidaten koene wol in foldwaande, mar gjin 8+ krije, lies ik earne. In twadde oprop is dêrom sa formulearre dat ek tûzenpoaten fan om utens derop skriuwe kinne. Hast alle poaten bliuwe fan belang, mar mei in pear kin it wat lije. Dan ha we it oer de Fryske taal en kultuer, de Fryske maatskippij. Gadingmakkers hoege it Frysk net mear yn ’e macht te hawwen, mar moatte dy taal wol sa gau mooglik leare wolle. Dat lêste, dêr ha ik noed oer en ik net allinne. Woansdei 16 septimber hat drs. Redbad Veenbaas fan It Feitsma Fûns, in petysje oan de kommissaris fan de Kening Arnold Brok en oan de ferantwurdlik deputearre Sander de Rouwe oanbean. Dêre wurdt yn steld dat it net yn it belang fan de Akademy is, dat in wittenskipper fan om utens oansteld wurdt. Dy petysje waard yn koarte tiid tekene troch sa’n hûndert minsken. Ik ha ek tekene.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *