Teleks: Studinten oer Durk van der Ploeg

logo.ensafh

Mannich leafhawwer sil it mei my iens wêze dat it ûntdekken fan it wurk fan in keunstner in alderaardichst gelokmomintsje is. As it giet om in skilder, byldhouwer, sjonger of in skriuwer, witte dat it grutte wurk dat sy makke hawwe dy noch ûnbekend is en datst dat wurk noch ta dy nimme meist, iepenet de poarten nei dyn eigen ik. Durk van de Ploeg is sa’n keunstner foar my.

Sa begjint studint Hessel Yntema in stikje oer Durk van der Ploeg. Yntema is studint oan de NHL Stenden Hegeskoalle en sprekt syn wurdearring út foar de skriuwer. Lês fierder by Sirkwy.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *