Teleks: Koroana leveret projekt op mei Frysk ferhaal HaverSchmidt

logo.ensafh

Takom jier ferskynt in nij boek oer de njoggentjinde-iuwske dominy François HaverSchmidt, lanlik bekend ûnder syn dichtersnamme Piet Paaltjens. It is de opmjitte nei in kultuerprojekt yn 2022 mei dêryn ûnder mear in teäterspektakel, yn Foudgum by Dokkum. Inisjatyfnimmer Johannes Keekstra fertelt op de Ferhalejûn op freed 6 novimber, yn de tsjerke fan syn wenplak Tytsjerk, oer syn plannen en foaral oer wat him der yn koroanatiid ta beweegde.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *