Blog Daam de Vries: It boike, it konservaterke, it famke en it spultsjewiif

logo.ensafh

De kening seach it spul lang oan mar úteinlik krige er it sa Spaansk benaud dat er in feilich hinnekommen socht mei de húshâlding. Ik begryp dat wol. Want wat seach de kening allegearre?

De hiele godgânske simmer lang seach de kening klibers folk dat der op út woe en dat ek die nei oranje gebieten. Hast nimmen fan dy hoemannichte gie dêrnei frijwillich ferplicht yn karantêne. De kening skodholle mar hy mocht der neat fan sizze. De kening mei noait wat sizze. Mar hy naam him al foar sels in goed foarbyld te jaan dat mocht de gelegenheid him foardwaan allinnich nei in feilich gebiet te reizgjen.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *