Kollum Willem Schoorstra: Hoareka-Tsjerke 0-1

logo.ensafh

Skras artikel 6 fan de grûnwet. En pas artikel 23 yn ien loop oan. Artikel 6 klinkt sa: ‘Elkenien hat it rjocht syn godstsjinst of libbensoertsjûging, yndividueel of mienskiplik, frij te beliden, op betingst fan ferantwurdlikens neffens de wet.’ Artikel 23 giet oer de ferantwurdlikheid fan de regearing foar it ûnderwiis. De frijheid fan ûnderwiis is dêryn boarge, lykas it earbiedigjen fan godstsjinst en libbensoertsjûging en garânsjes foar it bekostigjen dêrfan.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *