Kollum Aant Mulder: In snertferhaal

logo.ensafh

It is fansels noch gjin winter, mar no’t it waar feroaret, feroaret it iten op tafel ek. It is in hiele aardichheid om te sjen wat der simmerdeis op tafel stiet en wat no. Simmerdeis giet it gauris om griente en fruit út waarme lannen, út kassen en sels hieltyd faker gewoan fan de kâlde grûn. It is ommers tagelyk griente en fruit dat hieltyd faker en hieltyd makliker te uzes oan groeien, bloeien en fruchten takomt. Ik tink oan augurken, komkommers, tomaten, meloenen, oan auberzjinen, mais en swiete ierappels. Dy griente en dat fruit wurdt ek gauris brûkt yn saladen en dy hearre ek wer by de simmer. Dat soarte fan iten hat in ferkuoljend effekt op ús en dat komt yn de simmer goed fan pas. Hawar, dêr wol ik it eins net oer ha. Sa wurdt dit net in snertferhaal.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *