Blog Jaap Slager: BDU

logo.ensafh

Ik wurd langer wat draaierich, benammen as ik op ’e rjuchterside lizzen gean. No is dat ek krekt de kant dêr’t ik sa staf bin as in âld Daf en dêr’t ik ek al jierren in hege fluittoan hear. Dat doe’t wy okkerwyks by dokter wiene foar in stikmannich nije resepten, frege ik har oft dy mealderigens dêrmei te krijen hawwe koe. Dat hja my fuort mei de fierker yn it ear op sjen.
“Alles himmel”, ornearre se.
“Gjin harsens of neat?”
Der koe net iens in glimkje ôf — hja hat fan dy dagen.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *