Blog Koos Tiemersma: Boppe wetter

logo.ensafh

Boppe wetter

Hoe’t in lytse literatuer him ûnderskiedt fan gruttere (of fan harsels as ‘grutter’ beskôgjende) literatueren? Troch yn alles lyts te wêzen, tinkt my. En nee, dat bedoel ik net negatyf. Want lyts hat syn sjarme, sa’t ik earder al oer myn kar foar in ‘lytse’ útjouwer skreau.

Fansels bin ik my der wier wol bewust fan dat ‘lyts’ ek algau ‘kneuterich’ wurde kin. Ek fierder binne der wol neidielen, mei oan kop it gegeven dat je elkoar oeral tsjinkomme. Omdat de romte no ienris beheind is. Wêrtroch’t de ien samar op in oar syn (justjes te lange) teannen traapje kin.

Lês fierder by Koos Tiemersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *