Blog Daam de Vries: Perspektyf is te hanthavenjen

logo.ensafh

Noch net sa mâle lang lyn ha wy in snuorje hân dat wy neffens politisy fan alles en noch wat ‘meemaken’ moasten. Want as ien politikus wat ‘meemaken’ wol dan wol de oare it ek ‘meemaken’ en dus wolle se it allegeare ‘meemaken’. Om my hie ik dat net ‘meemaken’ hoecht mar jo ûntkamen der net oan.

No binne politisy frijwat ritich dat it ‘meemaken’ is ferballe troch ‘perspectief’. Alle politisy hawwe it no oer perspektyf. Jo meie hoopje dat se opsocht hawwe wat perspektyf is al bin ik sa frij der fan út te gean dat se dat net dien hawwe. Jo kinne no ienkear net alles ‘meemaken’.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *