Pier Boorsma: Foar memmetaal is gjin substitút

logo.ensafh

Op 5 july l.l. stie yn ’e Ljouwerter Krante dat in Klaas van Tempel yn ’e oarloch it kamp oerlibbe hie troch syn tinzen oan ’e famylje en oan Fryslân. It tinken oan de taal, de kultuer en it lânskip, de eleminten dy’t foar it grutste part de Fryske identiteit útmeitsje, moat him dy krêft jûn ha. Dy identiteit jout krekt as oare identiteiten betsjutting oan it libben en kin jin sa stypje yn omstannichheden dy’t de minslike weardichheid oantaaste.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *