Teleks: By Rotterdam waard eartiids Frysk praat

logo.ensafh

Doe’t taalkundige Peter-Alexander Kerkhof in moannemannich ferlyn syn bekende fideo yn midiuwsk Nederlânsk online sette, kaam dêr op it Frysktalige ynternet fuort in protte krityk op. De tekst yn ‘e fideo waard nammentlik útsprutsen troch in sabeare ynwenner fan it alfde-iuwske Rotterdam. Dy hie doe ommers Frysk praat, seine guons, en gjin Nederlânsk, dat de fideo soe net doge.

No is it sa simpel net as dat de kritisy hawwe woene. Yn ‘e midsiuwen wiene Fryske en Saksyske stammen konstant yn ferweech yn Súd-Hollân, dat doe noch foar in grut part út lytse eilantsjes bestie. Dochs hat Kerkhof goed nijs foar de Friezen: der is in oanwizing dat der uterlik yn de tolfde iuw yn it doarp Maasland, deun by Rotterdam, noch Frysk praat waard.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *