Blog Wokke de Ruiter: Diagnoaze

logo.ensafh

Ik sit by de buorlju, sy hat in drege tiid efter de rêch en wol it wol graach oan ien kwyt.

En al gau is it iis tusken ùs beide brutsen. As jo op leeftiid binne, dan hat min it faaks oer eartiids en komme jo pratende wei by goekunde te lâne.

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *