Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer ‘Douwe Kiestra en de Fryske skuld’

logo.ensafh

De earste bydrage fan it nije jier yn it dossier Befrijing yn de Fryske literatuer komt fan Abe de Vries: ‘Douwe Kiestra en de Fryske skuld’.

In fragmint út it artikel:
“Nei 1918 rekket de Fryske beweging op ’e nij sterk ferpyldere en mei troch allerhande politike en persoanlike strideraasjes komt it Fryske nasjonalisme, as oerkoepeljende ideology, mear en mear yn ’e knipe. As yn it begjin fan de tritiger jierren in nije, swiere ekonomyske krisis útbrekt, hoecht it jin net te fernuverjen dat in part fan de Fryske nasjonalisten ta is oan wat nijs. Dat sil it Fryske faksisme wurde, dêr’t Douwe Kiestra mei Jan Melles van der Goot en Rintsje Sybesma in sintrale rol yn krije sil.”

Lês fierder by Sirkwy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *