Blog Jaap Slager: Utslute of as gelikens bejegenje?

logo.ensafh

Myn stikje fan 15 july lêstlyn liet ik al yn skine dat de dynamyk yn ynterminsklike relaasjes my wakker yn ’e besnijing hâldt. It ôfrûne jier waard ik tige bedoarn mei twa(!) searjes Big Brother.

Wat wurdt men dêr no wizer fan en wat kin men dêrmei?
No, dat sil ik jimme mei houtskoal en kryt úttekenje. Doch de riem mar om!

Wat my alle kearen wer opfalt, is dat de ‘underdog’ de sympaty fan de sjuggers hat. Moat de ‘underdog’ dêr wat foar dwaan? Oars sein, moat er him op in beskate manear hâlde en drage? No, nee! Hy hoecht inkeld mar ‘underdog’ te wêzen.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *