Undersyk nei lêsfeardigens yn it Frysk op basis fan it Hollânsk

logo.ensafh

Koartlyn wûn it Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en Nota de Klokhuis Wetenschapsprijsi. Mei help fan eye-trackermjitting (sjochpatroanen by it lêzen) kamen hja ta de konklúzje dat Frysktalige bern fan 9-12 jier dy’t it lêzen yn it Hollânsk leard hawwe, oerienkomstige Fryske wurden – cognates – bygelyks poes of bus, flugger lêze yn tsjinstelling ta net-oerienkomstige wurden sa as beam en beppe. Dat foel fansels te ferwachtsjen, omdat de bern it wurdbyld fan sokke identike cognates yn de Hollânsktalige les al faak ûnder eagen hân hawwe. Mar jout dit ûndersyk no nije mooglikheden om de Fryske lêsfeardigens mei help fan it Hollânsk te ferbetterjen, sa’t de ûndersikers fan betinken binne?

Lês fierder by Tom Dykstra op It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *