Teleks: Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

logo.ensafh

DINGtiid sjocht as oplossing dat der mear fokus, rezjy en ferbining komt. Soks soe plakhawwe moatte yn in nij op te rjochtsjen kennisberie, mooglik útrinnend op in ‘Kennisried fan it Frysk’. Wy ûnderskriuwe in soad konklúzjes fan dit DINGtiid-rapport. It is lykwols by dizze wichtichste oanbefelling dat wy grutte fraachtekens pleatse. En wy binne net de iennige lyk as blykt út de kollum fan fan Pieter de Groot “DINGTIID hat syn aai lein” (LC 18/12). Freddy Weima, bestjoerslid fan DINGTIID reagearret op dy kollum yn syn “Fryske ynstellings pak it inisjatyf” ( LC 21 desimber). Lykas yn it rapport giet Weima yn syn reaksje net yn op de kearn fan it probleem.

Pier Bergsma op It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *