Blog Daam de Vries: Pidgin

logo.ensafh

Soms ha jo minsken dy’t fan healwizichheid net mear witte wat se útfine moatte. Sa’n tiid sitte wy no fansels ek yn mar dêr wol ik it net oer ha. Bushokjes en sa ôfbrekke is fan alle tiden dat dêr doel ik daliks ek net op.

Bekende foarbylden fan sokke balstjurrichheden binne bygelyks beachvolleybal, blaasfuotbal en plankjekeatsen. Dat is allegearre frij ûnskuldich en op himsels is der net folle mis mei, it folk is teminsten fan ‘e dyk.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *