Blog Jaap Slager: In grut bern

logo.ensafh

Ik krij gauris te hearren dat guon net foar har krije kinne dat ik ea lyts west haw. Ik moat tajaan, bytiden haw ik dêr ek wol oan, hoenear’t ik oer stikken hear dy’t ik eartiids út ’e wei set haw.
Per dy’t mei myn âldste nicht yn Sweden troud is, kaam bygelyks mei dit ferhaal…

Doe’t er lêstenwyks myn krystwinsk, in Nat King Cole krystliet, foar syn wiif ôfspile, moast hja wakker laitsje, fertelde er. Sjuch, sokke berjuchten rinne my as lij wetter yn ’e earen. Want it betsjut dat Anna Karin wer aardich yn it ferwin is. Betterskip, leave!

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *