Kollum Hilda Talsma: All-innich yn ‘e LOKdown

logo.ensafh

As skriuwer bin ik altyd mei wurden dwaande. Ik kin my bytiden ek oer wurden fernuverje dy’t hiel gewoan binne mar ynienen sa apart lykje. Der binne ek wurden wêryn’t ik ynienen in oare betsjutting sjoch. Bygelyks de wurden allinnich en alleen. It hat meastentiids net in hiele positive klank, want ast dy allinnich fielst dan tinkst al gau oan iensum en fertrietlik. Mar kinst it ek sjen as all-innich of all een, mei ús allen ien. AL kin ek it Universum wêze, it hielal. Ien mei inoar en mei it Universum, dat ûneinich is.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *