Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer ‘Mieren en poepen yn ‘e Fryske letteren’

logo.ensafh

Nije bydrage yn it dossier Befrijing yn de Fryske literatuer, fan Bouke Slofstra: ‘Mieren en poepen yn ‘e Fryske letteren’.

Bouke Slofstra: “De Fryske skriuwerij beweecht him yn in meartalige kontekst, lykas de Fryske taal sels. It paradoksale dêrfan is dat dy meartaligens him likegoed yn ’e kontekst fan de Fryske skriuwerij beweecht. In skriuwer kin in oarstalich personaazje wol of net yn syn eigen taal sitearje, en dat kin er op ferskate wizen dwaan. Dêrmei kin de skriuwer in bepaald effekt berikke, of net. Dat personaazje kin op ferskate wizen typearre wurde, mei of sûnder apart taaltsje.”

Lês fierder by Sirkwy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *