Kollum Aant Mulder: In skûlk is net om te skûljen

logo.ensafh

De harkers en de lêzers fan dizze kollum binne allegearre wol op de hichte fan It Nijs. Dat is in ynternetside mei in grut ferskaat oan nijs- en oare berjochten. Dat nijs is yndield yn wrâldwiid, Benelúks en út de Fryslannen. Dy berjochten wurde allegearre yn it Frysk brocht. It docht jin gjin nij dat benammen it nijs út de Fryslannen wei aardich wat oandacht kriget. De lêste tiid falt op dat yn dy rubryk in protte omtinken jûn wurdt oan it Sealtersk of it Seeltersk, sa’t se dêre sels sizze. Ik kin samar trije artikels opneame: Groetnis út Sealterlân: ‘Brauchtum’?, Groetnis út Sealterlân: drege wurden. Groetnis út Sealterlân: In Sealterfrysk wurd foar ‘mûlekapke’. It hat der alles fan dat Groetnis út Sealterlân: in rige wurdt. Dat hat grif wer te krijen mei it feit dat ien fan de redakteuren fan It Nijs dêr no foar in part syn wurk hat. Dat omtinken is moai, mar hoe komt it mei it nijs út de oare Fryslannen? Dy moatte fansels net fergetten wurde.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *