Blog Jaap Slager: De kroan op it wurk

logo.ensafh

“Men hat negatyf”, krij ik ynienen op myn festje spuid, “en men hat it abslúte nulpunt. Dyn negativens sjit de permafroast fuort withoefier fan yn ’e blabze, man!”

No, goed, ik sil op posityf. Mar dan fansels al mei ús allen, hin, as lemmings oer it klif …

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *