Teleks: Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2021 beneamd

logo.ensafh

Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde binne troch Deputearre Steaten beneamd as leden fan de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2021. Dy priis foar Frysk literêr wurk wurdt op sneon 6 novimber útrikt. Provinsje Fryslân, Tresoar, gemeente Súdwest Fryslân en de Gysbert Japicx Holckema Stichting organisearje yn dy moanne in literêr wykein yn Boalsert. Dêr sil de winner de priis yn ûntfangst nimme.

Der binne fan ’t jier gjin nominaasjes foar de priis. De Gysbert Japicxpriis jout erkenning foar de literêre kwaliteit fan de priiswinnende skriuwer. De skriuwer heart dêrmei by de literêre top fan Fryslân. Om de priis syn gerak te jaan, giet alle omtinken út nei de winner en syn of har wurk. It wurk fan de winner krijt in poadium yn it literêre wykein yn novimber. It literêre wykein wurdt opset mei ferskate literêre partijen.

Lês fierder by Tresoar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *