Kollum Aant Mulder: Gewoan Frysk

logo.ensafh

Jawis, sa soe it moatte: Gewoan Frysk prate yn gewoane Fryske situaasjes. It liket sa maklik, mar likegoed is it fan en ta in hiel o-heden. Dat begjint al by de taal sels. Wat de iene gewoan Frysk fynt, fynt de oar Frysk mei te folle hollanismen. Wat de iene geef fynt, fynt de oare âldfrinzich. Dat giet net allinne oer de taal sa’t we dy prate, mar ek oer hoe’t we dy skriuwe. Guon brûke de offisjele stavering, oaren brûke eardere of eigen staveringen mei altyd goede arguminten, fine se sels.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *