Heidi

Obe Postma oerset (III)

logo.ensafh
Obe Postma

Yn Maart

De loft is griis fan teare wolkenplumen.
’t Is myld of ’t nei de simmer giet;
De lichte leepkes draaie oer de finne,
De ljurken sjonge omheech har liet.

De bern boartsje yn ’e bûnte ûnderwâlen,
De Feint giet mei de pols de lânen op;
Heech yn ’e mantels blinke ljocht de kuorren,
De einen ropp’ har fleurige foarjiersrop.

En efter fan it hiem, by skerne en dobbe,
Dêr komt in fine rook no wei.
Dat is it foarjier! En út âlde tiden
Komm’ lang fergetten bylden mei.

Wêr wie it dochs, dat sokken lucht my strielde
Yn ’t jonge lok fan fleur’ge dei?
Fan leechste sinnen komt de djipste fieling,
Wat binn’ wy noch de ierde nei!

Obe Postma
út: ‘Samle fersen’, Leeuwarden, 2005
 
 
 
Im Märzen

Von flaumweichen Wolken, schau’n Lüfte so grau
Im Milden jedoch läßt sich Sommer schon ahnen;
Beschwingt taumeln Kibitze sich über Auen
Das Hochlied der Lerchen will Wege sich bahnen.

Am Ufer das Kinderspiel; buntes Entzücken,
Mit Paddstock, manch Knabe die Felder durchquert.
Hoch droben, Brutkörbe die Baumgürtel schmücken,
Frohlocken der Enten, wie Frühling es lehrt.

Vom Dünger der Höfe ein Duft, wie von Weitem,
Von Pfulen auch sich leise zu uns nun tut.
Das Frühjahr ist ’s! Und aus alten Zeiten
Schafft’s Bilder, erloschen, erneut ihren Glut.

Wo es wohl war, als solch ein Duft mich einst so leicht berührte,
Sich schmiegte an das grüne Glück von jenem heilen Tag.
Im Sinnenrausch, den Niedrichsten, tiefstes Empfinden wohnt.
Wie nah wir noch der Erde sind, in Sanftheit hier betont.

Heidi (oersetting)